Otvorený list brata Borisa Mišinu k disciplinárnemu konaniu voči br. farárovi Martinovi Šefrankovi

Do veci rozuzlenia prípadu zámenných zmlúv v bývalom Cirkevnom zbore Bratislava som bol vtiahnutý aj ja. Žaloby, ktoré podali pani Anna Drobná a pán Ján Marták na bývalé predsedníctvo dnes už neexistujúceho cirkevného zboru br. dozorcu Ing. Stanislava Páťala a na brata farára Martina Šefranka sú zhodné. Aj keď je nelogické a zrejme nie v súlade s duchom CPP, že boli podané na rôzne disciplinárne orgány: br. Páťal na seniorát a br. Šefranko na generálnu cirkev. Br. Šefranko sa žalovaných skutkov nemal dopustiť ako generálny presbyter, ale ako predsedajúci farár (štatutár) cirkevného zboru.

Čítať ďalej...

Právne výhrady voči vedeniu disciplinárneho konania v prípade Martina Šefranka

Právne výhrady voči vedeniu disciplinárneho konania v prípade Martina Šefranka a postupu Generálneho presbyterstva ako disciplinárneho orgánu dňa 30.5.2014

Predkladám dôvodovú správu k postupu generálneho presbyterstva ako disciplinárneho orgánu dňa 30. 5. 2014, kedy druhým pojednávaním pokračovalo konanie voči obvinenému Marošovi Šefrankovi. Na tomto druhom pojednávaní v predmetnej veci prišlo k porušeniu viacerých cirkevno-právnych predpisov samotným disciplinárnym orgánom.

Čítať ďalej...

Reakcia brata farára Martina Šefranka na Stanovisko predsedníctva ECAV na Slovensku

Na internetovej stránke Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bolo 26. 6. 2014 publikované Stanovisko Predsedníctva ECAV k Vyhláseniu... Nakoľko toto Stanovisko obsahuje aj informácie týkajúce sa mojej osoby, podotýkam:
Cirkev je duchovné spoločenstvo. Jej základnou jednotkou je cirkevný zbor, ktorý pre napĺňanie svojho poslania potrebuje aj materiálne zázemie. Majetok však nie je cieľom činnosti cirkvi. Je a má zostať prostriedkom, aby si cirkevný zbor plnil svoje úlohy na poli misie, pastorácie a diakonie. Toto som mal na zreteli aj ako člen predsedníctva bývalého bratislavského ev. cirkevného zboru pri podpisovaní zámenných zmlúv.

Čítať ďalej...

"EFFATHA - OTVOR SA"

Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa!. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im (Ježiš), aby nikomu nehovorili; ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli hovoriac: Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.    (Marek 7,31-37)

Čítať ďalej...