Zodpovední za čo?

Rád by som poukázal na jednu z vecí, ktorá ma zaujala pri Mojžišovi, keď Izraelský ľud pre neveru neuposlúchol príkaz Hospodinov.  Ľudia nedôverovali Hospodinovým zasľúbeniam. Hoci to bolo dávno, premietnem to do dnešnej doby, pre nás na posilnenie a povzbudenie, ale aj pre napomenutie. Príbeh Mojžiša a neverného ľudu mi pripomenul, čo povedal Ján Krstiteľ, ktorého sa pýtali na Pána Ježiša:. On musí rásť a ja sa umenšovať. Tieto dva biblické príbehy mi prišli na um, keď som od predstaviteľov našej cirkvi počul: „My sme zodpovední...“

Čítať ďalej...

Čo sa vlastne stalo alebo pojmy a dojmy zo Synody 2015

Poznáte to, ak v správny čas použijete „správnu“ poznámku, veci sa často otočia. Nemusí to byť až taká celá pravda. Hlavne, že to poslúži účelu. Je to jednoduché a stáva sa to. Najmä v demokratickej spoločnosti, kde je sloboda slova.

Na výročnej Synode 2015 v Nových Zámkoch, ktorá bola riadne zvolaná, boli do programu zaradené body Odvolania voči uzneseniam. A to napriek tomu, že šlo o výročnú synodu a teda nešlo o  riadne zvolaný odvolací orgán, ktorý mal podľa platných predpisov rozhodnúť o odvolaniach do šesťdesiatich dní.1 Čo teda? Ako je to de jure a de facto s uzneseniami, ktoré boli prijaté Generálnym presbyterstvom, ak odvolací orgán nezasadol a nerozhodol v zákonnom termíne šesťdesiat dní? Ale čo sa stalo? Synoda rokovala o týchto bodoch aj napriek námietkam o protiprávnosti prijatých uznesení a vykonaní toho, čo s ich prijatím súviselo. Odvolania neboli prijaté. Na to sa brat GD Imrich Lukáč nechal počuť, dva mesiace po Synode, že urobila správne. Dovolím si tvrdiť, že ak Synoda rozhodla, tak ako rozhodla, to ešte neznamená, že je to správne. Ak odvolania neboli prijaté, to ešte neznamená, že čo sa udialo bolo právne v poriadku, alebo že je to potvrdenie správnosti krokov.

Čítať ďalej...

Disciplinárne konanie proti bratovi farárovi Martinovi Šefrankovi - záver

Ešte v r. 2012 podala právna zástupkyňa našej cirkvi a vtedajšia dozorkyňa Bratislavského seniorátu JUDr. Anna Drobná návrh na disciplinárne konanie proti predsedníctvu dnes už zrušeného Cirkevného zboru Bratislava, menovite proti br. Stanislavovi Páťalovi (zborovému dozorcovi) a br. Martinovi Šefrankovi (predsedajúcemu farárovi). Brat dozorca sa dostal pred seniorálny disciplinárny orgán a br. farár pred generálny – zámienkou bolo, že je členom generálneho presbyterstva. Skutok, ktorého sa mali dopustiť, sa však týkal cirkevného zboru a teda obaja mali byť riešení na príslušnej seniorálnej úrovni.

Čítať ďalej...

Decentralizácia v ECAV a opodstatnenosť vytvorenia troch dištriktov

Diskusia o zmene štruktúry Evanjelickej cirkvi na Slovensku prebieha už viac ako 15 rokov. Táto diskusia začala pritom len pár rokov po schválení novej Ústavy ECAV na Slovensku v roku 1993, ktorá sa prijímala po rozdelení Československa. Ukázalo sa, že zmena základného právneho predpisu nestačí. To, čo sa vo verejnom sektore nazývalo decentralizácia verejnej správy, zmena územno-správneho usporiadania a zefektívňovanie verejnej správy, v cirkvi dodnes reálne neprebehlo.

Čítať ďalej...