Reformačné listy

 • Reformačné listy 1-2019 - 2. nedeľa po Zjavení

  2019 – ROK NÁDEJÍ

  „Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!“ Žalm 66, 20
 • Reformačné listy 15-2018 - Zoslanie Ducha Svätého

  A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
   
  SVIATKY PRAVDY
 • Reformačné listy 23-2017

  Reformačné listy prinášajú informácie o vnútornom dianí v ECAV aj preto, lebo mnohé veci, ktoré sa dejú sú v značnom kontraste s prebiehajúcim slávnostnými podujatiami, ktoré súvisia s 500. výročím reformácie a prezentáciou reformačných hodnôt. Uvedené výročie nemá byť len sviatkom alebo diskusiou o reformačných hodnotách, ale aj dôvodom na nápravu pretrvávajúcich deformácií vo vnútorných vzťahoch a štruktúre ECAV, teda aj dôrazom na reformy v prospech jej obnovy a rozvoja.

 • Reformačné listy 31-2018 - 22. nedeľa po Svätej Trojici

  MEMORANDUM EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU prednesené NA SYNODE 2018 V MARTINE

  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva svoje hriechy a zlyhania.

 • Reformačné listy 1-2017

  Milá sestra, milý brat,

  V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie. Stav Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej cirkev alebo ECAV) však nenasvedčuje tomu, že dnes je čo oslavovať. Napriek tomu, že v cirkvi chceme prežívať radosť, slúžiť druhým a duchovne rásť, prežívame smútok a frustráciu z vnútorného stavu cirkvi. Nakoľko nie je možné tieto názory na stav cirkvi a potrebu jej obnovy slobodne šíriť, vzniká tento alternatívny komunikačný nástroj, aby sa dostali objektívne informácie do cirkevných zborov, do evanjelických domácností.

 • Reformačné listy 1-2018

  OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
  Aký bude rok 2018 v našej cirkvi? Bude rokom významných spoločenských výročí, alebo bude aj rokom začiatku obrody, slobody a obnovy ECAV na Slovensku? Prečo táto rečnícka otázka? Lebo je úplne oprávnená. Po dvanástich rokoch mandátu súčasného generálneho biskupa zanecháva ECAV na Slovensku rozdelenú, vyprahnutú a zdecimovanú. Ťažké dedičstvo Miloša Klátika je veľmi boľavé a poľutovaniahodné: servilný Osobitný senát generálneho súdu, ktorý rozvracia celé cirkevno-právne prostredie, spochybňovanie autority synody, prenasledovanie názorových oponentov,
  zneužívanie postavenia, obmedzenie slobody cirkevnej tlače, pokles kreditu ECAV, neschopnosť riešiť rozvojové otázky a úlohy ECAV. Posledný rok svojho mandátu končí s neschváleným rozpočtom, rozpredajom časti spoločného majetku.
 • Reformačné listy 10-2017

  Pred nedávnom som bol na súde. Predvolali ma ako svedka v prípade, ktorý sa stal už pred mnohými rokmi, keď z nášho kostola ukradol muž – narkoman odkvapový žľab. Premenil podmienku a bol obvinený, stíhaný na slobode.

 • Reformačné listy 10-2018 - 1. nedeľa po Veľkej noci

  Veľkonočné sviatky pominuli a my ideme každý svojou cestou. Osamelí, alebo po dvaja, alebo aj viacerí... možno odchádzame predčasne, nezažili sme to najdôležitejšie. Zaujímavý je údaj o vzdialenosti od Jeruzalema. Naše vzdialenosti od veľkonočných udalostí sú rôzne – blízke, menej blízke, dokonca aj veľmi vzdialené... Tradície, jedlá, alebo aj jadro evanjelia... to sú tie vzdialenosti.
 • Reformačné listy 11-2017

  v predošlých úvodníkoch Reformačných listov sme sa venovali už mnohým témam. Predovšetkým sme doteraz poukázali, prečo je potrebná decentralizácia štruktúry Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, jej zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti. Charta 2017 poukazuje na potrebu obnovy cirkvi a ochranu hodnôt reformácie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že naše spoločné úsilie má priniesť nasledovné ovocie:

 • Reformačné listy 11-2018 - 2. nedeľa po Veľkej noci

  Čas kriku kameňov
  Bratia a sestry, poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“ Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im kazí politiku a ich vplyv.

 • Reformačné listy 12-2017

  Ak veríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, ak veríme, že vstal z mŕtvych a ak veríme, že jedine milosťou sme spasení, mali by sme nájsť spoločnú reč a schopnosť sadnúť si za jeden stôl a hovoriť o diele Pána Ježiša Krista.

 • Reformačné listy 12-2018 - 3. nedeľa po Veľkej noci

  Dostali ste už list, kde vám dotyčný vysvetľuje, ako ste nesprávne reagovali, a ako vám už pred časom dal odpoveď a ako vám bolo všetko vysvetlené a pritom, všetko napísané, bolo samý výmysel? Ťažká predstava. Zvlášť ak to máte čítať, ako ten, ktorému to patrí! Vtedy „kypí žlč a ústa ohlas vydajú...“.

 • Reformačné listy 13-2017

  Pred niekoľkými dňami (21. 5.) som sa zúčastnil služieb Božích v Českom Těšíne. Bol na nich inštalovaný, do služby nového biskupa Sliezskej cirkvi ev. a. v. (SCEAV) uvedený, brat Tomáš Tyrlík. Bohatý program slávnosti bol obsahovo oslovujúci a organizačne dobre zvládnutý. K jeho súčasti patrila aj Večera Pánova prisluhovaná na šiestich miestach v kostole Na Nivách. Prijala ju väčšina prítomných, pričom to netrvalo dlho.

 • Reformačné listy 13-2018 - 4. nedeľa po Veľkej noci

  "Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône." List ap. Pavla Efezským 5, 1 – 2

  Voľby v ECAV sú tu a naša zodpovednosť tiež!
  Dlho sa hovorilo o tom, že v roku 2018 budú voľby dvoch nových biskupov, a to obdobie je tu. Priamo pred nami. V pondelok, 23. 4. 2018, zasadala Kandidačná porada na voľbu biskupa Západného dištriktu.

 • Reformačné listy 14-2017

  Začiatkom marca 2017 úvodná skupina signatárov zverejnila text Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017). K textu Charty sa postupne pripojilo ďalších šesť stoviek členov cirkvi, z rôznych cirkevných zborov a seniorátov Slovenska.

 • Reformačné listy 14-2018 - Nedeľa po Vstúpení

  Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1. Timoteovi 3:1-5
 • Reformačné listy 15-2017

  Sviatok Svätej Trojice sa, na rozdiel od iných cirkevných sviatkov, neviaže k historickej udalosti dejín spásy. Viera v Trojjediného Boha je teologická výpoveď. Sviatok Svätej Trojice podčiarkuje, že Pán Boh je tajomstvo, ktoré vysoko prevyšuje všetky možnosti nášho ľudského myslenia. Môžeme len žasnúť: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho“ (Rímskym 11, 33).

 • Reformačné listy 16-2017

  V týchto týždňoch veľa diskutujeme o reformácii a usilujeme sa znovuobjaviť reformačný odkaz pre dnešok. Pre súčasnú Evanjelickú cirkev na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale aj kultúrne, spoločenské a politické prostredie. Teší ma, že ľudia sa modlia za našu cirkev, ako aj za nadchádzajúce rokovanie Synody ECAV na Slovensku. Je to znamenie, že ľuďom záleží na cirkvi, do ktorej patria, v ktorej vyrastali.

 • Reformačné listy 16-2018 - Svätá Trojica

  ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
 • Reformačné listy 17-2017

  Synoda 2017 skončila. Až po niekoľkých dňoch som bol schopný pozrieť sa a uvedomiť si, čo sa tam dialo a čo to znamená. Snažím sa aj takýmto spôsobom si usporiadať myšlienky a motivovať seba a možno aj iných k pohľadu do budúcnosti, k hľadaniu vízie pre spoločenstvo cirkvi.

 • Reformačné listy 17-2018 - 1. nedeľa po Svätej Trojici

  Nemám čas!
  Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darovaný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca?
 • Reformačné listy 18-2017

  Sme vďační Pánu Bohu za priestor, ktorý spoločne tvoríme. Naše – vaše – Reformačné listy. Každý týždeň ich posielame do vašich mailových schránok (alebo ich niekto vo vašej blízkosti rozmnožuje a rozdáva) v nádeji, že vás oslovia texty našich bratov a sestier. Hľadáme spoločne odpovede na otázky obnovy našej evanjelickej cirkvi.

 • Reformačné listy 18-2018 - 2. nedeľa po Svätej Trojici

  Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Skutky 2:37-38

 • Reformačné listy 19-2017

  Božie slovo je nemenné a platné. Je mocné, ale nedá sa používať iba jednostranne. Nemožno ho priraďovať svojvoľne a podľa toho, ako to práve vyhovuje: tomu to a mne toto. Žiaľ, že to robí, snáď už len pre malú hŕstku svojich čitateľov, evanjelický týždenník EPsT. Vo viacerých príspevkoch býva Božie Slovo zneužívané na účely zakrývania prešľapov tých, čo kričia: „chyťte zlodeja“. Či sa nám to páči alebo nie, Slovo Božie platí rovnako pre všetkých.

 • Reformačné listy 19-2018 - 3. nedeľa po Svätej Trojici

  „Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2

  Cirkev v Božích dejinách

 • Reformačné listy 2-2017

  Reformačné listy vznikajú preto, aby sme podporili našu vnútornú ako aj vonkajšiu obnovu, aby sme hľadali cesty zjednotenia sa a spolupráce. Iniciátori Reformačných listov sa zjednocujú a stotožňujú hodnotovo s Chartou na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017), pričom viacerí sú aj jej prvými signatármi. Chceme Vás požiadať o spoluprácu, porozumenie a aktívny prístup, všade tam, kde stojíte v službe v cirkvi.

 • Reformačné listy 2-2018

  Prinášame vám ďalšie číslo Reformačných listov s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie. Za Jeho silu a múdrosť danú ľuďom, najmä však za Jeho lásku, ktorú nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

 • Reformačné listy 2-2019 - 5. nedeľa po Zjavení

  VYKROČILI SME

  „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Galatským 5:13
   

  Pomaly si zvykáme na číslo 19 v našom kalendári a pomaly si doň vpisujeme plánované udalosti. Sviatočné obdobie sme definitívne odložili spolu s vianočnými ozdobami a život nás opäť vtiahol do tempa povinností. Aj v našej ECAV na Slovensku sa pripravujeme na mnohé dôležité podujatia. Práve o nich hovorili novozvolení predstavitelia cirkvi na novoročnom stretnutí s novinármi. Tento rok prinesie aj výročia, ktoré chce cirkev reflektovať, či už to bude 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, alebo 30 rokov od Nežnej revolúcie.
 • Reformačné listy 20-2017

  MIMORIADNA SYNODA K REŠTRUKTURALIZÁCII NA JESEŇ 2017 NEBUDE!
  Toto je jeden zo záverov mimoriadneho generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v stredu, 26. 7. 2017. Generálne presbyterstvo zasadalo v inovovanej zostave, s dvoma novými členmi, ktorých zvolila v polovici júna synoda. Ak je teda toto správa, ktorá naznačuje možnú zmenu kurzu a smerovania cirkvi do nasledujúcich mesiacov a rokov, tak si dovolím napísať, že áno.
 • Reformačné listy 20-2018 - 4. nedeľa po Svätej Trojici

  ČAS VYSVEDČENÍ

  O pár dní budú naše deti v rukách držať vysvedčenia. A my, rodičia, starí rodičia sa budeme s nimi tešiť. Možno nebudeme so všetkým spokojní, avšak je to len vysvedčenie... Viem, chceme, aby sa naše deti dobre učili, dostali sa na kvalitné školy, splnili prísne kritéria. No stále sú to len deti. Deti, ktoré rastú a dozrievajú v čase, svojím tempom. Kráčajú spôsobom, ktorý je pre nich vlastný, originálny a najlepší. Preto nebuďme na nich takí prísni a zbytočne neprenášajme svoje predstavy o úspešnom živote na deti, ktoré sa iba rozvíjajú, spoznávajú seba samých a svet. Buďme vďační za to, že sú naše deti zdravé a dovoľme im, aby boli šťastné v ich svete, ktorý nám nepatrí...

 • Reformačné listy 21-2017

  10. nedeľa po Sv. Trojici je v našej cirkvi dlhoročnou tradíciou vnímaná ako Nedeľa pokánia. V cirkevných zboroch sa vtedy zvyčajne prisluhuje sviatosť Večere Pánovej spojená so spoveďou.

  V Kajúcu nedeľu si evanjelická cirkev pripomína zničenie mesta Jeruzalem v 70. roku po Kristu rímskou armádou. Toto zničenie sa interpretuje ako trest pre izraelský národ za neprijatie Ježiša Krista. Je to nedeľa, ktorá nás všetkých zastavuje a pripomína dôsledky hriechov, ktoré sa dotýkajú života jednotlivcov, spoločenstva, ale aj národa.

 • Reformačné listy 21-2018 - 5. nedeľa po Svätej Trojici

  LETNÉ CESTY

  Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.“ Žalm 121, 8
   
  Milí naši čitatelia, milé sestry, milí bratia,
  prvou júlovou nedeľou vstupujeme do obdobia prázdnin, letných dovoleniek, oddychu. Vydáme sa na cesty, výlety, putovanie po svete i Slovensku. Pre naše deti, staršie i mladšie, sa ukončil ďalší školský či akademický rok a spolu s nimi sme vďační Pánu Bohu za ich osobnostný a vzdelanostný rast. Ďakujeme zároveň všetkým pedagógom, ktorí sa o naše deti starajú, vzdelávajú ich a vedú k poznaniu. Ďakujeme tiež našim učiteľom náboženstva, katechétom, duchovným, ktorí počas školského roka vzdelávali naše deti v oblasti kresťanstva a viedli ich k Božej bázni a múdrosti.
 • Reformačné listy 22-2017

  Začiatok septembra priniesol viac otázok ako odpovedí. Školský rok 2017/2018 sa rozbehol na plné obrátky. A s ním aj práca i povinnosti po letnej dovolenkovej prestávke. Tú narušila v našom prostredí okrem iného aj mediálna kampaň predsedníctva ECAV proti biskupovi Východného dištriktu. Samozrejme, že cez stránky EPST.

 • Reformačné listy 22-2018 - 7. nedeľa po Svätej Trojici

  Letný čas milosti

  Veď On (Otec, ktorý je v nebesiach) dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Mt 5, 45
 • Reformačné listy 23-2018 - 9. nedeľa po Svätej Trojici

  NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU

  Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25
   
  Možno práve teraz sedíte na slnečnej terase a plánujete svoj dovolenkový program. Avšak život v cirkvi má naďalej svoje tempo, duchovní sprevádzajú deti, mladých a rodiny na táboroch a poznávacích výletoch. V ponuke sú aj duchovné koncerty či iné kresťanské podujatia, ktoré ponúkajú osvieženie ducha a posilnenie viery. Za všetky aktivity a službu duchovných sme veľmi vďační!
  V ostrom kontraste letného programu cirkvi je však naďalej konanie vedenia cirkvi. Príkladom je „odpoveď“ vedenia cirkvi na otázky, kto stojí za tzv. volebnou webovou stránkou v cirkvi a fakt, že o navrhnutom uznesení nedalo Predsedníctvo ECAV hlasovať!

  Nové „odpovede“ na dianie v cirkvi prináša aj naďalej týždenník Evanjelický posol. V čísle 29 –30/2018 nájdu čitatelia vloženú prílohu. Nie nejde o letné duchovné čítanie, ale o biely papier s názvom Výzva k transparentným voľbám v ECAV. Tento krát sa pod výzvu nepodpísalo vedenie cirkvi a Tranosciusa, a. s., ale emeritní generálni dozorcovia Ján Holčík a Pavel Delinga. Zverejnený text je napadnutím demokratického systému volieb, kandidačnej porady a jej rozhodnutia. Výzva je zároveň petíciou, nakoľko má predpísané riadky na meno a priezvisko, mesto a podpis.
  Táto petícia má jasný cieľ: vypísanie nových volieb! Autori však zabudli, že v ECAV na Slovensku a jej právnom systéme neexistuje petičné právo. Takže, aký zmysel bude mať zbieranie podpisov, keď sa nemá o čo v cirkevnom práve oprieť?! Samozrejme autori výzvy/petície veria, že ich meno je natoľko silné a vážené, že im voliči uveria!

  Vážení členovia cirkvi ECAV, naliehavo vás žiadame, aby ste tieto mätúce interpretácie odmietli! Žiadame vás, aby ste pri svojom rozhodovaní zvažovali, kto ku vám hovorí, k čomu vás vedie a čo tým sleduje. Naozaj ste presvedčení, že autorom tejto výzvy ide o nové transparentné voľby? Omyl. Autori výzvy sa chcú nelegitímne udržať pri moci, aby nebola možná žiadna kontrola spravovania cirkevných vecí, aby sa udržal doterajší stav autoritatívneho vedenia a uzavretosti cirkvi. Avšak to je v príkrom rozpore poslania cirkvi, v príkrom rozpore učenia Ježiša Krista, v rozpore s evanjelickou tradíciou vlastného spravovania cirkvi!

  OBSAH ČÍSLA:

  • NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU
  • KTO KLAME SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ĽUD?
  • HĽADANIE PRAVDY
  • ROZHOVOR S JOZEFOM GREXOM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI
  • Z VAŠICH LISTOV

  Stiahnite si:

   Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

  #Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV

 • Reformačné listy 24-2017

  Niet o tom pochýb, že všetko má svoj čas. Veľmi jasne to hovorí text Starej zmluvy – Kazateľ 3, 1 – 8. Spomeňme z tejto kapitoly aspoň celý prvý verš: “všetko má svoj čas a každé počínanie pod ne-bom má svoju chvíľu“.

 • Reformačné listy 24-2018 - 11. nedeľa po Svätej Trojici

  CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

  Vážené sestry, vážení bratia,
  v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb!
 • Reformačné listy 25-2017

  31. október nie je Dňom reformácie náhodou. V týchto dňoch sa množstvo podujatí sústreďuje na pripomenutie si 500. výročia reformácie, potrebné je však povedať, že kľúčové bolo práve jej spustenie.

 • Reformačné listy 25-2018 - 13. nedeľa po Svätej Trojici

  Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
  sme vďační Pánu Bohu za to, že sme čas prázdnin a dovoleniek mohli prežiť v Božej ochrane a spolu so svojimi blízkymi načerpať nové sily. Už čoskoro pre naše deti nastane čas školských povinností a rodičom pribudnú pracovné úlohy. Naše staršie deti sa zasa pripravujú na inú zmenu v ich živote, a to na vstup do akademického prostredia. Naši učitelia, vychovávatelia, katechéti sa budú snažiť prinášať deťom a študentom poznatky, aby mohli rásť vedomostne a osobnostne a s Bohom. Modlime sa teda za naše deti a ich učiteľov, aby cesta za poznaním bola požehnaná a požehnaním.
 • Reformačné listy 26-2017

  Na začiatku tohto roka sa medzi nami evanjelikmi šíril takýto vtip: „Viete, čo dá ECAV v tomto roku? … 95 výpovedí!“ Aj sme sa na tom dobre zasmiali, ale postupom času sme boli svedkami rôznych udalostí, z väčšiny ktorých sme radosť nemali.

 • Reformačné listy 26-2018 - 15. nedeľa po Svätej Trojici

  VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU

  Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z., ostro odsudzuje konanie Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré v uplynulých dňoch zaslalo na cirkevné zbory ECAV na Slovensku list s informáciou nepokračovať vo voľbe generálneho biskupa. V liste sa uvádza, že na dištriktuálne súdy a generálny súd boli počas apelačnej doby podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb na post generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu ECAV a generálneho biskupa v prvom kole volieb.
 • Reformačné listy 27-2017

  V mesiaci október vrcholia oslavy 500. výročia reformácie. Sme vďační Pánu Bohu za Martina Luthera a jeho odvahu. No zároveň nás dejiny, naši predkovia počas 500 rokov posunuli v čase. A my znova a znova hľadáme záchytný bod, aby sme definovali svoju vieru – pre seba, svojich potomkov. Lebo budúcnosť cirkvi, budúcnosť ľudí, ktorí budú vyznávať Pána Ježiša Krista, vyznávať svedectvo o Trojjedinom Bohu – tvoríme my.

 • Reformačné listy 27-2018 - 16. nedeľa po Svätej Trojici

  Možno budem veľmi otvorená, ale nepripomínajú nám tieto slová súčasnú situáciu v našej cirkvi? Medzi Židmi vznikla roztržka o tomto zvláštnom kazateľovi. Vznikali rôzne úvahy a špekulácie. Padali silné slová. Niektorí ho považovali za Božieho muža, iní za posadnutého diablom. Každá skupina sa pritom odvolávala na Písmo. Jedni ho na základe toho chceli nasledovať, iní zase uväzniť. Celý tento spor bol iniciovaný a živený vtedajšou náboženskou elitou – kňazmi a farizejmi. Nemáte pocit, bratia a sestry, že nám to niečo pripomína?

 • Reformačné listy 28-2017

  Posledný mesiac sa ma zmocňuje obava, že svetlá zhasnú - nie tie ozajstné, lampy, lustre, sviečky, ani neočakávam apokalyptickú katastrofu, že by mali vyhasnúť slnko a ostatné hviezdy. Len sa bojím, že veľmi rýchlo zhasnú svetlá osláv 500. výročia reformácie. Lebo to sa môže veľmi ľahko stať. Už desať rokov sa o tomto výročí hovorí, robia sa rôzne podujatia, koncerty, prednášky, výstavy, sadia sa stromy reformácie. V tomto roku všetko, čo sa v našej cirkvi mihlo, malo prívlastok „reformačný“.

 • Reformačné listy 28-2018 - 17. nedeľa po Svätej Trojici

  NEDEĽA NÁDEJE

  A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi... 2. Korintským 5:18a

  Tá chvíľa, keď cítiš, že už viac nevládzeš. Tá chvíľa, keď tvoje srdce je rozťaté a duša rozdrásaná. Tá chvíľa, keď ťa zradí telo a bolesť je neznesiteľná. Tá chvíľa, keď ťa obklopí šedá clona a ty nevieš, či je deň či noc. Tá chvíľa, keď nevieš, ako prežiješ zajtrajšok. Tá chvíľa, keď od vyčerpania nedokážeš hovoriť. Tá chvíľa, keď z tvojho života zmizne radosť, energia, nadšenie. Tá chvíľa, keď bezmocne stojíš uprostred tisícich iných životov, a nemáš odpoveď na to, čo sa stalo...

 • Reformačné listy 29-2017

  Takže 31. október 2017 je za nami. Bol to mimoriadny deň. Každého z nás zastihol na inom mieste, v inej úlohe, s iným zážitkom. To, čo bolo spoločné bolo pripomenutie si 500. výročia začiatku reformácie. Rôznym spôsobom a rôznymi formami. Mnohí z nás aj účasťou na službách Božích, ktoré boli v našich kostoloch práve 31. októbra. Celý reformačný týždeň bol v RTVS nabitý programom k tomuto výročiu. Pripomenuli sme si toto výročie dôstojne?

 • Reformačné listy 29-2018 - 19. nedeľa po Svätej Trojici

  Milé sestry, milí bratia, milí naši čitatelia,
  vstúpili sme do desiateho mesiaca tohto roku. Mesiaca, v ktorom si už tradične pripomíname Pamiatku reformácie. V uplynulom roku sme si pripomenuli výnimočné 500. výročie Reformácie. Veríme, že október 2018 bude výnimočný opäť, a to najmä pre našu – Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku.

 • Reformačné listy 3-2017

  viac ako 20 rokov sa vedú debaty o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie jednej generácie. Výsledok? Komisia pre reštrukturalizáciu predkladá na Generálne presbyterstvo (GP) model jedného ústredia, cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho) biskupa so záhadnou zmesou nových povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť dokonalý štát v štáte. 

 • Reformačné listy 3-2018

  Je tu rozhodujúci čas konventov zborov a seniorátov!
  Začína sa obdobie výročných zborových konventov, na ne nadviažu konventy seniorátov. Na niektorých konventoch seniorátov a cirkevných zborov by sa mali voliť noví predstavitelia seniorátu. Tieto voľby na konventoch v zboroch a v seniorátoch sú dôležité preto, lebo z nich vzídu funkcionári a predstavitelia zborov i seniorátov, ako aj predsedníctva seniorátov, ktoré budú tvoriť kandidačné porady na voľby biskupa Západného dištriktu a následne aj na voľbu nového Predsedníctva ECAV.

 • Reformačné listy 3-2019 - Nedeľa po Deviatniku

  Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Mt 5, 6


  Tento hlad a smäd sa ohláša vtedy, keď človek rád počúva a číta Božie slovo. Vtedy má skutočne nádej, že v akomkoľvek pokušení, núdzi a smrti nájde prostredníctvom Božieho slova útechu a potešenie. Tí však, ktorí sú sýti inak, Božie slovo nepočúvajú a nečítajú, nevšímajú si ho a potupujú ho, budú napokon hladovať a žízniť, ich nikto viac nepoteší ani kvapkou vody, ako boháča v pekle, ktorý sa tam už nemohol ani najmenším prstom Lazára potešiť. To znamená: Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! (Ján 12, 36). Obdobne: Napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu... Teraz je čas veľmi príhodný (2K 6, 1n).

 • Reformačné listy 30-2017

  Byť radostným kresťanom dneška!

  Milí priatelia, priaznivci, naši čitatelia,
  blíži sa záver cirkevného roka, Nedeľa večnosti. A my k vám posielame 30. číslo Reformačných listov. Blížia sa pomaly aj vianočné sviatky, záver kalendárneho roka. V tomto období sme všetci o čosi citlivejší, ale aj napätejší a nervóznejší zo všetkých povinností, ktoré máme pred sebou. A zároveň pociťujeme aj stres z toho, ako dopadnú tohtoročné Vianoce. Každý z nás má nejaký problém, zdravotný, pracovný, vzťahový, finančný. Niekoho sme počas roka stratili, niekto ochorel, nejaké plány nám nevyšli. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tlakom súčasného sveta, ktorý na nás dolieha.

 • Reformačné listy 30-2018 - 21. nedeľa po Svätej Trojici

  Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,
  je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
 • Reformačné listy 31-2017

  Začal advent – čas, keď sa väčšina z nás zamýšľa nad vlastným životom. Keď robíme sebareflexiu a pýtame sa seba, ako sme obstáli v živote počas roka, komu sme ublížili, alebo kto ublížil nám, trápia nás mnohé veci v rodine, spoločnosti, v cirkvi, s ktorými si nevieme poradiť. Ideme ku spovedi, ku Večeri Pánovej. Lebo hľadáme svetlo, túžime v ňom žiť. Ako a kde ho nájsť? Poviete si, že snáď v cirkvi. Posledné roky nás však presvedčili skôr o opaku. Cirkev svetlo na mnohých miestach neponúka, nedáva, nereprezentuje. Lebo cirkev, tá celoslovensky viditeľná, naša evanjelická, je zatienená v súčasnosti veľkou tmou.

 • Reformačné listy 32-2017

  Milí naši čitatelia, priaznivci, podporovatelia, s vďakou voči Pánu Bohu a pokorou posielame ku vám 32. číslo Reformačných listov. Už trištvrte roka sa vám prihovárame na našich stránkach s nádejou, že vás naše texty zaujmú, oslovia. Ďakujeme vám za všetky pozitívne ohlasy, ako aj za kritiku. Vážime si váš čas, ktorý ste investovali do riadkov, ktoré ste nám zaslali.

 • Reformačné listy 32-2018 - 24. nedeľa po Svätej Trojici

  ČAS OČAKÁVANIA
  Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS.

 • Reformačné listy 33-2018 - 26. nedeľa po Svätej Trojici

  Keď na jar minulého roku, po zverejnení Charty, začal v našej cirkvi pohyb, rozhovory, diskusie, dokonca spory a hádky, boli sme znepokojení. Boli sme vyrušení v našej ustálenej zbožnosti, ktorá sa nám zdala celkom dobrá. V úvode Charty však zazneli kritické slová, ktoré nútili k zamysleniu. Je to naozaj s nami všetko v poriadku? Je to v poriadku, že nás je stále menej, že mnohé kostoly zívajú prázdnotou, že zbožnosť nielen ľudu, ale aj vodcov je výrazne formálna, neoslovujúca verejnosť?

  Citujem: „Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav cirkvi a formuluje možnosti obnovy a rozvoja. Nie je ľahké kriticky hovoriť o situácii, v ktorej sa nachádzame a uvedomujeme si, že aj my tvoríme prítomnosť a svojimi zlyhaniami prispievame k danému stavu. Zároveň cítime zodpovednosť za budúcnosť, a preto nemôžeme mlčať“.

  Dejiny evanjelickej cirkvi na Slovensku sú neustálym zápasom viery, nádeje a lásky, preto tento dokument nie je zatrpknutým volaním, ale je pokračovaním týchto zápasov. Uvedomil som si to znova dnes ráno, keď som čítal inú Chartu – totiž proroka Izaiáša, ktorý hodnotil zbožnosť svojej doby ako veľmi nedostatočnú, falošnú, dokonca zbytočnú, neoslovujúcu nikoho a jeho text je omnoho tvrdší.

  (Z Reformačného okienka)

   

  OBSAH ČÍSLA:
  • CIRKEV V MEDZIČASE
  • REFLEXIA AKTIVÍT HELP 2018
  • PAMIATKA REFORMÁCIE
  • FARÁRI V ULICIACH
  • ZÁPADNÝ DIŠTRIKT ECAV, BISKUPSKÝ ÚRAD ZD ECAV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • AKO SME SA DOSTALI DO RÚK NOVODOBÉHO OTROKÁRA
  • VYBERÁME Z CHARTY 2017

  Stiahnite si:

   Do vašej pozornosti:

  • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

   

   Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

  #Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV

 • Reformačné listy 34-2018 - 4. adventná nedeľa

  Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

  NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
   
  Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.
 • Reformačné listy 4-2017

  Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20

  Iste tento text poznáte. Aj to, kde je presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21) Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme pred očami.

 • Reformačné listy 4-2018 - Predpôstna nedeľa

  BUDÚ VOĽBY V ECAV?
  Je siedmeho februára 2018. Poviete si, je tento deň niečím výnimočný? Z hľadiska cirkevného roka je to deň, ktorý čochvíľa vystrieda Predpôstna nedeľa. Inak, bežný deň. Rok sa už rozbehol, plánujeme podujatia, aktivity, ba dokonca aj dovolenky. Myslíme aj na to, ako a kde strávime dovolenky a naše deti prázdniny. Avšak z pohľadu na dianie ECAV na Slovensku si kladieme práve v tento deň otázku: kedy budú zverejnené dátumy volieb dištriktuálneho a generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Niekto namietne, veď je ešte čas! Nie, nie je čas.

 • Reformačné listy 4-2019 - 1. pôstna nedeľa

  Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Galatským 5:24

  Ježiš a nasledovníci – rušitelia pokoja?
 • Reformačné listy 5-2017

  Je potrebná zmena – decentralizácia. Na tento účel sa najviac hodí rozšírenie počtu dištriktov z dvoch na tri, pri zachovaní dlhodobo overených a funkčných základných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) – dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov. Je to najjednoduchšie riešenie. Nie opak, ktorý navrhuje vedenie cirkvi. Zmena je nielen potrebná, ale aj možná. Bude však vtedy, ak bude zhoda. Budovanie zhody stojí na tom, že sa neprehliada názor orgánov základných COJ.

 • Reformačné listy 5-2018 - 1. Pôstna nedeľa

  Aké sú práva akcionárov Tranoscia?
  Rok 2018 je rokom výročí. Je to rok osmičkový. Avšak prináša aj iné výročia, ktoré sú rovnako dôležité pre našu cirkev. Dňa 27. apríla 2018 uplynie 120 rokov odo dňa, kedy sa v Liptovskom Mikuláši konalo zriaďujúce valné zhromaždenie vydavateľsko-kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius. Ako ho oslávime?

 • Reformačné listy 6-2017

  Moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jar. Príroda sa prebúdza, vzduch je svieži, vo vzduchu cítiť nádej, očakávanie. Stromom sa rozvinú listy a kvety v priebehu pár dní, státisíce listov a kvetov. Krátky úsek demokratizácie spoločnosti na jar roku 1968 dostal prívlastok Pražská jar. Nasledovalo tvrdé a kruté potlačenie slobodného hlasu, tankami a mocou.

 • Reformačné listy 6-2018 - 3. Pôstna nedeľa

  Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Žalm 25:15-16

  NESMIEME BYŤ ĽAHOSTAJNÍ
  Sledujete udalosti, ktoré sa dejú? Len tak, či sledujete správy, počúvate rádio, a či aj počujete, čo a o kom hovoria? Pýtam sa preto, lebo už z mnohých strán som počul, že ľudia nesledujú správy. Politiku už vôbec. Nevadí. Iste to prospieva zdraviu. Lebo to si prajeme, to je základ, hlavne zdravie,...

 • Reformačné listy 7-2017

  Ktorý zo sviatkov je dôležitejší: Veľký piatok, či Veľká noc? Vraj ako pre koho. Niektorí mienia, že Veľký piatok je väčšmi sviatok evanjelikov, kým Veľká noc zas sviatkom, na ktorý dáva silnejší dôraz katolícka cirkev.

 • Reformačné listy 7-2018 - 4. pôstna nedeľa

  Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Izaiáš 66, 10 - 11

  Skutok sa stal!

  Platí to tak pre správu veci verejných, ako aj pre vedenie našej cirkvi. Naša spoločnosť v týchto dňoch prežíva dôležité obdobie. V ostatných rokoch sme už boli presýtení informáciami o tom, ako sa na prideľovaní dotácii, či štátnych alebo európskych, obohacovali rôzni ľudia či podivné firmy. Už sme takmer rezignovali na to, že štát je ochotný to riešiť a zasiahnuť. Pohár trpezlivosti národa však nevinnou smrťou mladého novinára a jeho priateľky pretiekol. Oprávnene. Spojili sa novinári, spojila sa verejnosť, odvahu začínajú získavať aj doteraz zastrašovaní prokurátori a policajti, ktorí potvrdzujú, že korupcia a klientelizmus je problém číslo 1 našej spoločnosti. Skutok sa stal.

 • Reformačné listy 8-2017

  Veľký pochod proti korupcii, ktorý uskutočnili stredoškoláci v utorok, 18. 4. 2017, v Bratislave bol jasným signálom mladej generácie, že jej budúcnosť krajiny nie je ľahostajná. Reakcie politikov boli rozpačité a opatrné. Bola to akcia, ktorú neorganizovali politické strany. Ako sme na tom u nás v ECAV na Slovensku?

 • Reformačné listy 8-2018 - Kvetná nedeľa

  Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Žalm 73:23-24

  Postavme sa za slušné kresťanstvo

  Pred nedávnom otriasla slovenskou verejnosťou správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Príčinou tohto brutálneho činu boli pravdepodobne zistenia, ku ktorým novinár pri svojej práci dospel, zistenia, ktoré odhaľovali ľudskú špinu. A tí, ktorých sa to týkalo, to nechceli nechať tak. Nikto nemá rád, keď sa odhaľujú jeho slabosti, chyby, zlyhania a hriechy. Človeka, ktorý odkrýva pravdu, treba odstrániť – najlepšie nekompromisne a demonštratívne. Má to aj preventívny účinok – ako varovanie pre tých, ktorí by chceli robiť niečo podobné, ktorí by chceli odhaľovať pravdu o ľuďoch. Desí nás, že sa môže niečo také diať a svoj odpor voči takýmto praktikám odstraňovania a zastrašovania vyjadrujeme rôznym spôsobom – pochodmi, statusmi na sociálnych sieťach, oficiálnymi vyhláseniami... Lebo si uvedomujeme, že nejakým spôsobom sa to týka každého jedného z nás.
 • Reformačné listy 9-2017

  Bez telefónu si už dnes život nevieme ani predstaviť. Voláme ním v práci, v rodine, či priateľom. Telefonicky dostávame rôzne dobré, ale i zlé správy. Voláme o pomoc. Niekedy o pomoc volajú ľudia na ulici alebo v našom okolí. Je dobré a správne, ak im poskytneme prvú alebo nevyhnutnú pomoc. Je ešte vzácnejšie, ak im dokážeme priblížiť alebo pomôžeme spoznať Ježiša Krista. Je to praktická úloha kresťanov, cirkvi. Najvzácnejšie je, ak k nám volá, či prehovára samotný Hospodin a mi počujeme Jeho hlas. Môže k nám hovoriť skrze rôznych ľudí, udalosti alebo skrze Božie slovo. Len musíme Jeho hlas počuť, načúvať mu. Poslúchať Ho.

 • Reformačné listy 9-2018 - Veľkonočná nedeľa

  Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Izaiáš 35, 3-4

  Mať v srdci Krista
  Milí naši čitatelia, stojíme na prahu najväčších kresťanských sviatkov – sviatkov Veľkej noci. Sviatkov, kde sa spája odsúdenie, smrť, utrpenie, žiaľ, bolesť, vzkriesenie, život, radosť, večnosť. Sviatkov, kedy si naše príbytky zdobíme kvetmi, ako aj maľovanými vajíčkami. Sviatky, kedy pripravujeme veľkonočné jedlá a chystáme sa aj na šibačku. Sviatky, kedy cestujeme po Slovensku a vari aj po svete. Sviatky, kedy sú opäť supermarkety preplnené košíkmi. Pán Ježiš Kristus nám však nekázal vykúpiť všetky potraviny sveta, a to činiť na Jeho pamiatku...