V roku 2006 nastúpilo nové vedenie ECAV. V spoločenstve ordinovaných aj neordinovaných boli s touto zmenou spájané mnohé nádeje. Najmä zverejnenie zväzkov spolupracovníkov ŠtB cirkvi neprospievalo.

Oprávnenosť spomenutých nádejí podporovali aj programové tézy kandidáta na generálneho biskupa napr.:

„K súhlasu s mojou kandidatúrou ma viedla predovšetkým snaha o zlepšenie vzťahov cirkevných predstaviteľov na všetkých úrovniach...Nevystupovať autoritatívne, počúvať a rešpektovať názory bratov a sestier v Kristovi... Prial by som si, aby ECAV čestne obstála aj pred tými, ktorí sú mimo nej, aby mala úctu a autoritu, aby rástla v každom ohľade – v duchovnom i hospodárskom.

Musíme si priznať, že situácia v cirkvi nie je ideálna... Rozhodujúcim aj v tomto smere je prospech našej cirkvi. Je potrebná vzájomná akceptácia a úprimná spolupráca vo viere, kresťanskej láske, využívanie darov, ktoré máme od Pána Boha aj ako jednotlivci. Aby čokoľvek, čo budeme konať sme konali pred Pánom cirkvi aj pred cirkvou, aby sa všetko dialo medzi nami v láske, aby sme všetky osobné záujmy podriaďovali záujmom cirkvi. Je potrebné nažívať v láske a ekumenickej spolupráci so všetkými cirkvami a náboženskými spoločenstvami... Nebránim sa pozitívnym zmenám štruktúry cirkvi... Pravda, len po celocirkevnej diskusii a vzájomnej dohode... aby vznikali podmienky na zintenzívnenie a skvalitnenie duchovnej práce, lebo tú považujem za najdôležitejšiu“

(M. Klátik: EPST 5. 7. 2006, s. 8 - 9).

Posúďme, ako boli tieto myšlienky presadzované v posledných 6 rokoch.

 • • Ako sa zmenili spomínané vzťahy v cirkvi?
 • • Boli rešpektované názory bratov a sestier v Kristovi?
 • • Obstáli sme pred tými, ktorí sú mimo našej cirkvi? Aký obraz v spoločnosti vytvárame? • Máme férovú mediálnu kultúru v cirkevnej tlači?
 • • Rástla naša cirkev duchovne?
 • • Vytvárame priestor pre uplatnenie duchovných darov? Sú akceptované a podporované?
 • • Ako je to s prisľúbenou ekumenickou spoluprácou?
 • • Vytvára vedenie atmosféru, ktorá skvalitňuje duchovnú prácu?

Brat generálny biskup Klátik kandidoval do svojho úradu s podporou ZED – u. Preto je na tomto zhromaždení legitímne žiadať, aby povedal, čo z plánovaných zámerov zrealizoval.

Pre ilustráciu uvádzam pohľad ZED - u na problémy, ktoré vnímal ako pálčivé v období 2002 – 2006 a kriticky sa k nim vyjadroval (pozri časopis Melanchton):

 1. a. „hovoríme o slobode tlače prejavu... Niet jej.“
 2. b. „absencia prirodzenej autority úradu je nahrádzaná zastrašovaním. Predvolávanie na „koberec“... zneužívanie ukradnutej moci pri prevoľbe do ďalšieho volebného obdobia.“
 3. c. praktiky vedenia cirkvi smerujú ku centralizácii moci
 4. d. v komuniké na stretnutí ordinovaných členov ECAV v Poprade 17. 11. 2003 zaznela požiadavka, aby kandidátka na obsadenie funkcie seniorov a biskupov bola zostavovaná na základe primárnych volieb ordinovaných, ktorí pôsobia v príslušnej COJ.

Čo sa od tejto doby zmenilo? Je atmosféra v cirkvi bratskejšia? Ako je to so vzájomnou dôverou?

Pred 6 rokmi sme očakávali zmenu systému spravovania našej cirkvi. Zistili sme však, že sa udiala pravdepodobne iba zmena osôb na riadiacich stoličkách, nie zmena v spôsobe spravovania cirkvi. Väčšina vecí, ktoré boli pred 6 rokmi pomenované v ZED - e ako problém, sa vôbec nezmenili a sú stále rovnako, ak nie viac aktuálne.

Dnes stojíme pred otázkou, aké stanovisko k tomu zaujmeme. Z tohto dôvodu navrhujem, aby sa Valné zhromaždenie ZED-u zaoberalo otázkou smerovania našej cirkvi pred nastávajúcimi voľbami generálneho biskupa.

Do programu navrhujem zaradiť bod: primárne voľby na generálneho biskupa.

Zdôvodnenie: Sme cirkvou s demokratickou tradíciou. Farári majú právo vyjadriť svoju mienku, koho by chceli vidieť, ako pastiera duchovných pastierov.

Martin Šefranko